Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749
Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749

Komunikacja interpersonalna

Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Autoprezentacja – jej wpływ na społeczne funkcjonowanie
 • Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej
 • Asertywność
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Elementy savoir – vivre

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, uwzględniającą aktywny udział uczestników szkolenia. Stosowane formy: scenki sytuacyjne, dyskusja, burza mózgów, case study (analiza przypadków), dzielenie się własnymi doświadczeniami, prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe.

Cele szkoleń:

 • poznanie zasad efektywnej komunikacji interpersonalnej
 • umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • kształcenie umiejętności interpersonalnych
 • budowanie postaw kreatywnych i motywacji
 • poznanie zasad adekwatnego zachowania
 • radzenie sobie ze stresem

Umiejętności z zakresu szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem to kluczowe kompetencje zapewniające satysfakcjonujące życie. Doskonalenie tych umiejętności jest kluczowe nie tylko w środowisku zawodowym.

Proponujemy również dodatkowe działania mające na celu podniesienie efektywności realizowanych szkoleń.

Aby umiejętności uzyskane na szkoleniu były wykorzystywane w praktyce potrzebne jest dodatkowe wsparcie dla uczestników zajęć. Jednym z nich jest możliwość wrócenia pamięcią do zagadnień poruszanych w trakcie szkolenia. Dzięki temu, że będą one w praktyczny sposób opisane w Poradniku przekazywanym na szkoleniu, uczestnik w każdym momencie może z nich skorzystać i wykorzystać w praktyce. Uczestnicy ćwiczą kompetencje związane z samodzielnym doskonaleniem umiejętności. Jest to zbieżne z podejściem firm, które oczekują od swoich pracowników samodzielnego, ciągłego doskonalenia się. Takie działanie ma też wpływ na kompetencję związaną z efektywną organizacją czasu w miejscu pracy: wyznaczanie i realizacja celów.

Ćwiczenie konkretnych kompetencji w ramach szkolenia to kluczowa metoda, która zwiększa prawdopodobieństwo, że uczestnik te kompetencje opanuje i wykorzysta w przyszłości. Umiejętności społeczne i osobiste związane z radzeniem sobie w sytuacjach  trudnych/stresowych i konfliktowych są szczególnie cenione przez pracodawców, gdyż wpływają na efektywność pracy ich zespołów oraz atmosferę pracy w zespole i w całej organizacji. Na obecnym rynku pracy poszukiwani są pracownicy z tzw. inteligencją społeczną czyli umiejętnością komunikacji z innymi na poziomie emocjonalnym. Tacy pracownicy są gwarantem wysokiej efektywności pracy zespołowej, umiejętności odrzucenia uprzedzeń, tolerancji. Raport Future Work Skills 2020 traktujący o kompetencjach poszukiwanych na szybko zmieniającym się światowym rynku pracy, wskazuje na zdolności adaptacyjne, zdolności do działania w różnych środowiskach jako jedne z ważniejszych na zmieniającym się rynku pracy. A ponieważ, wg Raportu, najbardziej efektywnym zespołem jest grupa zróżnicowana pod względem wieku, umiejętności, sposobu myślenia i pracy, niezbędnymi stają się umiejętności komunikacyjne w ramach zróżnicowanych zespołów.