Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. Paderewskiego 43, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749
Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. Paderewskiego 43, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749

Priorytetem w działalności Centrum Edukacyjnego PROGRESS jest położenie nacisku na jakość prowadzonego kształcenia oraz innowacyjność prowadzonych metod kształcenia. W tym celu w 2007 roku opracowano dokument „Realizacja i zapewnienie jakości szkolenia” zatwierdzony przez dyrektora Centrum Edukacyjnego PROGRESS do stosowania przy każdej realizacji usługi szkoleniowej.

System realizacji i zapewnienia jakości kształcenia obejmuje następujące punkty:

1. Ocena jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych:

 • zgodność merytorycznej treści poszczególnych przedmiotów ze standardami kształcenia i programem nauczania,
 • ocena kadry dydaktycznej
 • wdrażanie nowych programów nauczania wykorzystujących nowatorskie rozwiązania metodyczne.

2. Ocena warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych:

 • infrastruktura dydaktyczna: sale wykładowe, wyposażenie w środki audiowizualne, dostęp słuchaczy do komputerów poza godzinami zajęć dydaktycznych itp.,
 • liczebność słuchaczy w grupach wykładowych, ćwiczeniowych
 • racjonalność rozkładów zajęć, organizacja zajęć,
  •    pomoce dydaktyczne (podręczniki, słowniki, skrypty i inne),
  •    kontakt przez Internet,
  •    wyposażenie biblioteki,
  •    ocena pracy sekretariatu: obsługa słuchaczy, poziom komputeryzacji.

3. Ocena dostępności informacji na temat kształcenia:

 • wymagane są pełne i aktualne informacje o ofercie dydaktycznej placówki i jakości kształcenia dostępne dla wszystkich zainteresowanych,
 • oferta dydaktyczna powinna zawierać dane o rodzajach szkoleń i zasadach rekrutacji,
 • informacje powinny być powszechnie dostępne w wersji pisemnej i elektronicznej,
 • zaleca się aktywne formy promocji szkoleń (dni otwarte, targi edukacyjne, olimpiady, konkursy, konferencje naukowe, spotkania).

4. Zbieranie opinii absolwentów o przebiegu odbytych kursów.

5. Wypracowanie właściwych instrumentów służących do realizacji tych zadań.

Efektem utrzymywania wysokiego poziomu nauczania było przyznanie w latach 2009 i 2010 dla Centrum Edukacyjnego PROGRESS Akredytacji Śląskiego Kuratora Oświaty na następujące kierunki szkoleń językowych, interdyscyplinarnych i ogólnorozwojowych:

 • Język angielski – różne poziomy
 • Język niemiecki – różne poziomy
 • Język włoski – różne poziomy
 • Język hiszpański
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja

Oraz szkoleń zawodowych:

 • Profesjonalna opiekunka
 • Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem
 • Grafika komputerowa
 • Profesjonalny sprzedawca
 • Magazynier
 • Pracownik administracyjno – biurowy
 • Specjalista ds. kadr i płac
 • Obsługa komputera
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Sekretarka – asystentka szefa
 • Techniki sprzedaży

Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia i jego efektów. Jeśli placówka wchodzi na ścieżkę akredytacji to jest to równoznaczne z jej wejściem na drogę jakości.

Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości. Proces akredytacji kształcenia w formach pozaszkolnych niesie za sobą korzyści dla wszystkich uczestników tego procesu.

Uzyskanie akredytacji przez placówkę powoduje:

 • poprawę jakości świadczonych usług
 • wzrost zaufania do jednostki szkolącej
 • zwiększenie konkurencyjności na rynku usług edukacyjnych
 • podniesienie jej wartości marketingowej
 • zwiększenie motywacji pracowników do podnoszenia kwalifikacji
 • ukierunkowanie rozwoju placówki na osiąganie określonych standardów
 • wzrost prestiżu placówki
 • wzbogacenie oferty szkoleniowej

Korzyści dla klientów placówek akredytowanych to:

 • możliwość zaliczenia wyników kursów zawodowych przy podejmowaniu nauki w szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe
 • korzystanie z wysokiego poziomu usług edukacyjnych
 • zwiększenie szansy zatrudnienia przez pracodawców
 • otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia wydanego przez wiarygodną placówkę
 • możliwość spełniania obowiązku nauki w formach pozaszkolnych

Do każdego realizowanego szkolenia dedykowany jest zespół trenerów przygotowujących się pod kierunkiem koordynatora. Celem prac zespołu jest opracowanie jednolitego przekazu zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym, by realizacja szkolenia w ramach wszystkich grupy miała identyczny charakter.

Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty SE.KZ.PH/42019/2/09

Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty SE.KZ.PH.41019/3/2010

Znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)