Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749
Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749

Oferujemy przygotowanie i przeprowadzenie pełnowartościowych szkoleń dla osób przygotowujących się do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profesjonalna platforma konferencyjna, której używamy, pozwala na przeprowadzenie efektywnych szkoleń w sposób bezpieczny, nie wymagający bezpośredniego kontaktu z uczestnikami.

Platforma konferencyjna pozwala prowadzić zajęcia w czasie rzeczywistym, interaktywnie. Uczestnicy widzą i słyszą zarówno prowadzącego, jak i siebie nawzajem, biorą udział w zajęciach tak, jak w stacjonarnej sali szkoleniowej. Treści, które w tradycyjnej formie zajęć prezentowane są na ekranie za pomocą rzutnika multimedialnego, w formie kształcenia na odległość udostępniane są uczestnikom na zasadzie screen sharing: każdy uczestnik na własnym urządzeniu widzi prezentacje PowerPoint, pliki pdf, dokumenty edytowalne na bieżąco udostępniane przez osobę prowadzącą zajęcia.

Ponadto:

  • rozwiązanie informatyczne działa zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych,
  • platforma automatycznie generuje imienny raport uczestników szkolenia (lista obecności),
  • system umożliwia prostą metodę kontroli usługi przez Zamawiającego poprzez przyłączenie się do trwającego spotkania,
  • forma szkolenia spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w rozporządzeniu MPiPS  z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.

Zapraszamy  do współpracy urzędy pracy i inne podmioty zainteresowane profesjonalną i bezpieczną formą prowadzenia szkoleń.

Informacje dotyczące już przeprowadzonych w tej formie szkoleń przekażemy na życzenie.