Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749
Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacyjne Progress Barbara Łatka z siedzibą w Jaworznie, 43-600 przy ul. W. Drabika 33G, Tel. 508 302 748, 508 302 749.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących sytuacjach:

a) zawarcie umowy o świadczenie usług lub działania podejmowane na Państwa żądanie zmierzające do jej zawarcia,

b) ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością,

c) Pani/Pana zgoda wyrażona na przesyłanie informacji marketingowych,

d) nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Centrum Edukacyjne Progress Barbara Łatka  oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Pani/Pana dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy posiadać ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

a) przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych,

b) ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,

c) cofnięto zgodę na przetwarzanie danych, jeśli była podstawą do przetwarzania,

d) zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy podstawą przetwarzania był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczące Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.