Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749
Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749

Zapraszamy do skorzystania z usługi doradczej w zakresie opracowania biznesplanu istniejącego lub planowanego przedsięwzięcia biznesowego.

Cel usługi:

W biznesplanie należy we wszechstronny sposób przedstawić plan inwestycyjny, jego wpływ na sytuację przedsiębiorstwa, przeanalizować rynek, założyć różne warianty rozwoju scenariuszy. Wcześniej należy również przedstawić historyczną sytuację przedsiębiorstwa. Biznesplany sporządzamy na potrzeby:

 • aplikowania o środki z UE;
 • na potrzeby pozyskiwania kredytów inwestycyjnych;
 • w celu podejmowania optymalnych decyzji menadżerskich.

Przy opracowywaniu biznesplanu oferujemy również doradztwo przy wyborze banku kredytującego inwestycję oraz w zakresie uzyskania promesy kredytowej, bądź leasingowej (na bazie wieloletniej współpracy z wybranymi bankami i innymi instytucjami sektora finansowego).

Nasze biznesplany tworzone są w kilku wariantach (wariant realistyczny, wariant pesymistyczny, wariant optymistyczny).

W biznesplanie opisujemy następujące zagadnienia:

Część marketingowa:

 • konkurencyjność oferowanych produktów/usług (koszt, jakość, cena);
 • plan marketingowy dla wszystkich produktów/usług z uwzględnieniem wielkości i wzrostu rynku, konkurencji i pozycji przedsiębiorstwa na rynku, polityki cenowej kanałów dystrybucji i sposobów promocji;
 • kluczowe czynniki sukcesu i analiza SWOT (silne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia w otoczeniu przedsiębiorstwa).

Część organizacyjna – m.in.:

 • wyznaczenie optymalnej struktury organizacyjnej w celu zdynamizowania przepływu informacji i maksymalizacji sprawności działania przedsiębiorstwa;
 • określenie działów, które mogłyby istnieć jako samodzielne jednostki organizacyjne;
 • wyznaczenie optymalnej struktury wynagradzania;
 • oszacowanie wielkości redukcji zatrudnienia i jej kosztów;
 • stworzenie kompleksowej strategii organizacyjno – kadrowej.

Część finansowa – m.in.:

 • kompleksowa ocena przeszłej i bieżącej sytuacji finansowej;
 • szczegółowa projekcja przychodów i kosztów;
 • prognoza przepływów pieniężnych cash flow;
 • prognoza bilansu;
 • określenie wartości przedsiębiorstwa;
 • określenie okresu zwrotu inwestycji;
 • oszacowanie niezbędnej wielkości zadłużenia dla zrealizowania inwestycji.

Warto zaznaczyć, że jest to standardowa struktura dokumentu. W zależności od branży, potrzeb, czy celu przygotowania biznesplanu dokument jest odpowiednio modyfikowany.

Do kogo kierowana jest usługa?

Usługa kierowana jest do wszystkich podmiotów, które mają w planach inwestycje, w szczególności tych, którzy będą potrzebowali zewnętrznego finansowania, takiego jak: dotacje, kredyt, itp.

Kiedy nawiązać współpracę?

Przygotowanie biznesplanu zajmuje – w zależności od stopnia złożoności – od 2 tygodni do miesiąca czasu, po uzyskaniu kompletu niezbędnych danych. Część danych, takich jak historyczne sprawozdania finansowe, schematy organizacyjne itp. musimy zebrać od Klienta, dlatego należy pamiętać, że dla dobrego przygotowania dokumentu niezbędna jest Państwa współpraca.